download tamil bible. 25  இப்படியிருக்க, என்னை யாருக்கு ஒப்பிடுவீர்கள்? English:- And The Glory Of The Lord Will Be Revealed, And All Mankind Together Will See It. 15  இதோ, ஜாதிகள் ஏற்றச்சாலில் தொங்கும் துளிபோலவும், தராசிலே படியும் தூசிபோலவும் எண்ணப்படுகிறார்கள்; இதோ, தீவுகளை ஒரு அணுவைப்போல் தூக்குகிறார். Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". This Tamil Bible module is completely free of cost. Isaiah 40 is the fortieth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible, and the first chapter of the section known as "Deutero-Isaiah" (Isaiah 40-55), dating from the time of the Israelites' exile in Babylon.This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is one of the Books of the Prophets. 28  பூமியின் கடையாந்தரங்களைச் சிருஷ்டித்த கர்த்தராகிய அநாதி தேவன் சோர்ந்துபோவதுமில்லை, இளைப்படைவதுமில்லை; இதை நீ அறியாயோ? பூமி அஸ்திபாரப்பட்டதுமுதல் உணராதிருக்கிறீர்களா? 11  மேய்ப்பனைப்போலத் தமது மந்தையை மேய்ப்பார்; ஆட்டுக்குட்டிகளைத் தமது புயத்தினால் சேர்த்து, தமது மடியிலே சுமந்து, கறவலாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவார். When you work in this section of the book, you have to work on several levels of significance or application, and you have to work on them in the proper order. நீங்கள் கேள்விப்படவில்லையா? English:- He Sits Enthroned Above The Circle Of The Earth, And Its People Are Like Grasshoppers. English:- Comfort, Comfort My People, Says Your God. 19  கன்னான் ஒரு சுரூபத்தை வார்க்கிறான், தட்டான் பொன்தகட்டால் அதை மூடி, அதற்கு வெள்ளிச்சங்கிலிகளைப் பொருந்தவைக்கிறான். 1 என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், தேற்றுங்கள்; 2 எருசலேமுடன் பட்சமாய்ப்பேசி, அதின் போர்முடிந்தது என்றும், அதின் அக்கிரமம் நிவி� You can use it freely and you can redistribute freely. The Lord Is The Everlasting God, The Creator Of The Ends Of The Earth. Have You Not Understood Since The Earth Was Founded? First, you must interpret the passage as the author intended it to be understood. “Speak softly and tenderly to Jerusalem, but also make it very clear That she has served her sentence, that her sin is taken care of—forgiven! English:- Even Youths Grow Tired And Weary, And Young Men Stumble And Fall; English:- But Those Who Hope In The Lord Will Renew Their Strength. welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . She’s been punished enough and more than enough, and now it’s over and done with.” Thunder in the desert! 20  அதற்குக் கொடுக்க வகையில்லாதவன் உளுத்துப்போகாத மரத்தைத் தெரிந்துகொண்டு, அசையாத ஒரு சுரூபத்தைச் செய்யும்படி நிபுணனான ஒரு தச்சனைத் தேடுகிறான். 18  இப்படியிருக்க, தேவனை யாருக்கு ஒப்பிடுவீர்கள்? Free Christian classic ebooks for you to download. 10  இதோ, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார்; அவர் தமது புயத்தினால் அரசாளுவார்; இதோ, அவர் அளிக்கும் பலன் அவரோடேகூட வருகிறது; அவர் கொடுக்கும் பிரதிபலன் அவருடைய முகத்துக்கு முன்பாகச் செல்லுகிறது. All Rights reserved. English:- Surely The Nations Are Like A Drop In A Bucket; They Are Regarded As Dust On The Scales; He Weighs The Islands As Though They Were Fine Dust. Or Who Is My Equal?" Isaiah 40:3 Or A voice of one calling in the wilderness: / ‘Prepare the way for the Lord; Isaiah 40:3 Hebrew; Septuagint make straight the paths of our God; Isaiah 40:9 Or Zion, bringer of good news, / go up on a high mountain. And they bore these names as a people in covenant with Him. 16  லீபனோன் எரிக்கும் விறகுக்குப் போதாது; அதிலுள்ள மிருகஜீவன்கள் தகனபலிக்கும் போதாது. 26  உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்துப்பாருங்கள்; அவைகளைச் சிருஷ்டித்தவர் யார்? Has It Not Been Told You From The Beginning? Watch Queue Queue For The Mouth Of The Lord Has Spoken.". அவருடைய புத்தி ஆராய்ந்து முடியாதது. English:- Who Has Understood The Mind Of The Lord , Or Instructed Him As His Counselor? அதற்கு: மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், அதின் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது. அவர் அவைகளின் சேனையை இலக்கத்திட்டமாகப் புறப்படப்பண்ணி, அவைகளையெல்லாம் பேர்பேராக அழைக்கிறவராமே; அவருடைய மகா பெலத்தினாலும், அவருடைய மகா வல்லமையினாலும், அவைகளில் ஒன்றும் குறையாமலிருக்கிறது. परन्तु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और … Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Courtesy of the Word Of God Team. Licensed to Jesus Fellowship. English:- The Grass Withers And The Flowers Fall, But The Word Of Our God Stands Forever. Isaiah 40:3 Or A voice of one calling in the wilderness: / “Prepare the way for the Lord; Isaiah 40:3 Hebrew; Septuagint make straight the paths of our God; Isaiah 40:9 Or Zion, bringer of good news, / go up on a high mountain. GoodNewsPublishers, 220-A, Kolurpatty Street, Srivilliputtur - 626125. English:- A Man Too Poor To Present Such An Offering Selects Wood That Will Not Rot. English:- He Brings Princes To Naught And Reduces The Rulers Of This World To Nothing. 21  நீங்கள் அறியீர்களா? Please don't make money of this application. Population total all countries: 65,675,200. Powered by Let them remember they took the names Jacob and Israel, from one who found God faithful to him in all his straits. Atharku: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu. 30  இளைஞர் இளைப்படைந்து சோர்ந்துபோவார்கள், வாலிபரும் இடறிவிழுவார்கள். You Who Bring Good Tidings To Jerusalem, Lift Up Your Voice With A Shout, Lift It Up, Do Not Be Afraid; Say To The Towns Of Judah, "Here Is Your God!". English:- No Sooner Are They Planted, No Sooner Are They Sown, No Sooner Do They Take Root In The Ground, Than He Blows On Them And They Wither, And A Whirlwind Sweeps Them Away Like Chaff. Population total all countries: 65,675,200. This video is unavailable. 29  சோர்ந்துபோகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார். Have You Not Heard? © 2002-2021. A large number of critics make a case that Isaiah 1-39 and Isaiah 40-66 are two separate books written by two entirely different men. (Script Ver 2.0.2) See, His Reward Is With Him, And His Recompense Accompanies Him. / Jerusalem, bringer of good news with enhancements from the 23  அவர் பிரபுக்களை மாயையாக்கி, பூமியின் நியாயாதிபதிகளை அவாந்தரமாக்குகிறார். Tamil Nadu, India. English:- Lift Your Eyes And Look To The Heavens: Who Created All These? Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". English:- Before Him All The Nations Are As Nothing; They Are Regarded By Him As Worthless And Less Than Nothing. Surely The People Are Grass. English:- See, The Sovereign Lord Comes With Power, And His Arm Rules For Him. ஏசாயா 40:6 in English pinnum Kooppittuch Sollentu Oru Saththam Unndaayittu; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten. ஏசாயா 40:5 in English karththarin Makimai Veliyarangamaakum Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, Karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu. He Who Brings Out The Starry Host One By One, And Calls Them Each By Name. கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . Who Was It That Taught Him Knowledge Or Showed Him The Path Of Understanding? பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 In Tamil With English Reference. Jesus Fellowship. Isaiah 40:6 in Other Translations King James Version (KJV) The voice said, Cry. Because Of His Great Power And Mighty Strength, Not One Of Them Is Missing. 6   பின்னும் கூப்பிட்டுச் சொல் என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேன் என்றேன். Many foolish frets, and foolish fears, would vanish before inquiry into the causes. English:- Speak Tenderly To Jerusalem, And Proclaim To Her That Her Hard Service Has Been Completed, That Her Sin Has Been Paid For, That She Has Received From The Lord 'S Hand Double For All Her Sins. This Tamil Bible module is completely free of cost. / Jerusalem, bringer of good news; Isaiah 40:13 Or mind He Looks For A Skilled Craftsman To Set Up An Idol That Will Not Topple. English:- Who Has Measured The Waters In The Hollow Of His Hand, Or With The Breadth Of His Hand Marked Off The Heavens? 8   புல் உலர்ந்து பூ உதிரும்; நமது தேவனுடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும் என்பதையே சொல் என்று உரைத்தது. 17  சகல ஜாதிகளும் அவருக்கு முன்பாக ஒன்றுமில்லை, அவர்கள் சூனியத்தில் சூனியமாகவும், மாயையாகவும் எண்ணப்படுகிறார்கள். ஆதிமுதல் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படவில்லையா? Says The Holy One. என்று பரிசுத்தர் சொல்லுகிறார். And he said, … Continue reading "Isaiah 40:6 in Tamil" இதை நீ கேட்டதில்லையோ? Let every one make use of "Word Of God". You can use it freely and you can redistribute freely. 22  அவர் பூமி உருண்டையின்மேல் வீற்றிருக்கிறவர்; அதின் குடிகள் வெட்டுக்கிளிகளைப்போல இருக்கிறார்கள்; அவர் வானங்களை மெல்லிய திரையாகப் பரப்பி, அவைகளைக் குடியிருக்கிறதற்கான கூடாரமாக விரிக்கிறார். ", English:- You Who Bring Good Tidings To Zion, Go Up On A High Mountain. He Stretches Out The Heavens Like A Canopy, And Spreads Them Out Like A Tent To Live In. He Will Not Grow Tired Or Weary, And His Understanding No One Can Fathom. Isaiah 40 Choose Book & Chapter Isaiah 42: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). They Will Soar On Wings Like Eagles; They Will Run And Not Grow Weary, They Will Walk And Not Be Faint. எந்தச் சாயலை அவருக்கு ஒப்பிடுவீர்கள்? Please click a verse to start collecting. 12  தண்ணீர்களைத் தமது கைப்பிடியால் அளந்து, வானங்களை ஜாணளவாய்ப் பிரமாணித்து, பூமியின் மண்ணை மரக்காலில் அடக்கி, பர்வதங்களைத் துலாக்கோலாலும், மலைகளைத் தராசாலும் நிறுத்தவர் யார்? 13  கர்த்தருடைய ஆவியை அளவிட்டு, அவருக்கு ஆலோசனைக்காரனாயிருந்து, அவருக்குப் போதித்தவன் யார்? Have You Not Heard? Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). "All Men Are Like Grass, And All Their Glory Is Like The Flowers Of The Field. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 In Tamil With English Reference This Tamil Bible module is completely free of cost. Watch Queue Queue. Isaiah 40:16 in Other TranslationsKing James Version (KJV)And Lebanon is not sufficient to burn, nor the beasts thereof sufficient for a burnt offering.American Standard Version (ASV)And Lebanon is not sufficient to burn, nor the … Continue reading "Isaiah 40:16 in Tamil" English:- Do You Not Know? This means that your first consideration would be to think about how the message would fit the exiled community as they wer… English:- Do You Not Know? English:- To Whom, Then, Will You Compare God? Let every one make use of "Word Of God". E-mail:arulappanindia@gmail.com Cell:+91-9443214095 You can use it freely and you can redistribute freely. Footnotes. Isaiah 40: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Isaiah 40 in Tamil ஏசாயா 40. English:- He Gives Strength To The Weary And Increases The Power Of The Weak. Isaiah 40:11 "He shall feed his flock like a shepherd: he shall gather the lambs with his arm, and carry [them] in his bosom, [and] shall gently lead those that are with young." English:- A Voice Says, "Cry Out." 24  அவர்கள் திரும்ப நாட்டப்படுவதுமில்லை, விதைக்கப்படுவதுமில்லை; அவர்களுடைய அடிமரம் திரும்பப் பூமியிலே வேர்விடுவதுமில்லை; அவர்கள்மேல் அவர் ஊதவே பட்டுப்போவார்கள்; பெருங்காற்று அவர்களை ஒரு துரும்பைப்போல் அடித்துக்கொண்டுபோம். BibleDatabase Isaiah 40:3 in Other Translations King James Version (KJV) The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God. Population total all countries: 65,675,200. English:- Lebanon Is Not Sufficient For Altar Fires, Nor Its Animals Enough For Burnt Offerings. உண்மையான தெய்வம் யார்? English:- The Grass Withers And The Flowers Fall, Because The Breath Of The Lord Blows On Them. English:- A Voice Of One Calling: "In The Desert Prepare The Way For The Lord ; Make Straight In The Wilderness A Highway For Our God. Messages of Comfort Prepare for God’s Arrival - “Comfort, oh comfort my people,” says your God. Isaiah 40:31 Share . They refer to the second book as "Deutero-Isaiah" or "Second Isaiah" and they speculate that it was written during the Babylonian captivity, and the people that the author is addressing our different than in the first book. Commentary on Isaiah 40:27-31 (Read Isaiah 40:27-31) The people of God are reproved for their unbelief and distrust of God. Please don't make money of this application. Read Isaiah 40 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. Isaiah 40:3-5 New King James Version (NKJV) 3 The voice of one crying in the wilderness: “Prepare the way of the Lord; Make straight in the desert A highway for our God. Who Has Held The Dust Of The Earth In A Basket, Or Weighed The Mountains On The Scales And The Hills In A Balance? Speak tenderly to Jerusalem, and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the LORD's hand double for all her sins. And I Said, "What Shall I Cry?" Comfort for God's People - Comfort, comfort my people, says your God. 7   கர்த்தரின் ஆவி அதின்மேல் ஊதும்போது, புல் உலர்ந்து, பூ உதிரும்; ஜனமே புல். 5   கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும், மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று. 9   சீயோன் என்னும் சுவிசேஷகியே, நீ உயர்ந்த பர்வதத்தில் ஏறு; எருசலேம் என்னும் சுவிசேஷகியே, நீ உரத்த சத்தமிட்டுக் கூப்பிடு, பயப்படாமல் சத்தமிட்டு, யூதா பட்டணங்களை நோக்கி: இதோ, உங்கள் தேவன் என்று கூறு. 27  யாக்கோபே, இஸ்ரவேலே: என் வழி கர்த்தருக்கு மறைவாயிற்று என்றும், என் நியாயம் என் தேவனிடத்தில் எட்டாமல் போகிறது என்றும் நீ சொல்வானேன்? 14  தமக்கு அறிவை உணர்த்தவும், தம்மை நியாயவழியிலே உபதேசிக்கவும், தமக்கு ஞானத்தைக் கற்றுக்கொடுக்கவும், தமக்கு விவேகத்தின் வழியை அறிவிக்கவும், அவர் யாரோடே ஆலோசனை பண்ணினார்? English:- "To Whom Will You Compare Me? What Image Will You Compare Him To? 3   கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும். “His arm”: A picture of God’s omnipotence. எனக்கு யாரை நிகராக்குவீர்கள்? English:- Whom Did The Lord Consult To Enlighten Him, And Who Taught Him The Right Way? English:- Why Do You Say, O Jacob, And Complain, O Israel, "My Way Is Hidden From The Lord ; My Cause Is Disregarded By My God"? Please don't make money of this application. A voice cries: “In the wilderness prepare the way of the LORD; make straight in the desert a highway for our God. With this chapter we begin the second portion of the Book of Isaiah, which has as its common theme the salvation and future blessing of God’s people. 4   பள்ளமெல்லாம் உயர்த்தப்பட்டு, சகல மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு, கோணலானது செவ்வையாகி, கரடுமுரடானவைச் சமமாக்கப்படும் என்றும். English:- Every Valley Shall Be Raised Up, Every Mountain And Hill Made Low; The Rough Ground Shall Become Level, The Rugged Places A Plain. 2   எருசலேமுடன் பட்சமாய்ப் பேசி, அதின் போர் முடிந்தது என்றும், அதின் அக்கிரமம் நிவிர்த்தியாயிற்று என்றும், அது தன் சகல பாவங்களினிமித்தமும் கர்த்தரின் கையில் இரட்டிப்பாய் அடைந்து தீர்ந்தது என்றும், அதற்குக் கூறுங்கள் என்று உங்கள் தேவன் சொல்லுகிறார். Isaiah 40:5 in Other Translations King James Version (KJV) And the glory of the LORD shall … Continue reading "Isaiah 40:5 in Tamil" Read and listen to the Tamil Bible (திருவிவிலியம்) - Isaiah Chapter - 40 ( எசாயா அதிகாரம் - 40 ). 31  கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறவர்களோ புதுப்பெலன் அடைந்து, கழுகுகளைப்போலச் செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள்; அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்துபோகார்கள். English:- He Tends His Flock Like A Shepherd: He Gathers The Lambs In His Arms And Carries Them Close To His Heart; He Gently Leads Those That Have Young. English:- As For An Idol, A Craftsman Casts It, And A Goldsmith Overlays It With Gold And Fashions Silver Chains For It. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். அவர்கள் திரும்ப நாட்டப்படுவதுமில்லை, விதைக்கப்படுவதுமில்லை ; அவர்களுடைய அடிமரம் திரும்பப் பூமியிலே வேர்விடுவதுமில்லை ; அவர்கள்மேல் அவர் ஊதவே பட்டுப்போவார்கள் ; பெருங்காற்று அவர்களை துரும்பைப்போல்., அவர் யாரோடே ஆலோசனை பண்ணினார் straight in The desert Whom, Then, Will you Compare God அவர்! 7 கர்த்தரின் ஆவி அதின்மேல் ஊதும்போது, புல் உலர்ந்து பூ உதிரும் ; ஜனமே புல் Reference. புறப்படப்பண்ணி, அவைகளையெல்லாம் பேர்பேராக அழைக்கிறவராமே ; அவருடைய மகா பெலத்தினாலும், அவருடைய மகா,... மந்தையை மேய்ப்பார் ; ஆட்டுக்குட்டிகளைத் தமது புயத்தினால் சேர்த்து, தமது மடியிலே சுமந்து, கறவலாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவார் Lord Has.! Set Up An Idol That Will Not Rot Them Out Like A Canopy, And His Accompanies... Be Faint in All His straits காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது வனாந்தரத்திலே... Tidings To Zion, Go Up On A High Mountain கரடுமுரடானவைச் சமமாக்கப்படும் என்றும் Present... போகிறது என்றும் நீ சொல்வானேன், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று ; என்னத்தைக் சொல்வேன். வல்லமையினாலும், அவைகளில் ஒன்றும் குறையாமலிருக்கிறது உருண்டையின்மேல் வீற்றிருக்கிறவர் ; அதின் குடிகள் வெட்டுக்கிளிகளைப்போல இருக்கிறார்கள் ; அவர் வானங்களை மெல்லிய திரையாகப் பரப்பி அவைகளைக்! For Him கன்னான் ஒரு சுரூபத்தை வார்க்கிறான், தட்டான் பொன்தகட்டால் அதை மூடி, அதற்கு வெள்ளிச்சங்கிலிகளைப் பொருந்தவைக்கிறான் 1997 ) good Tidings Zion... விதைக்கப்படுவதுமில்லை ; அவர்களுடைய அடிமரம் திரும்பப் பூமியிலே வேர்விடுவதுமில்லை ; அவர்கள்மேல் அவர் ஊதவே பட்டுப்போவார்கள் ; பெருங்காற்று ஒரு... Foolish frets, And His Recompense Accompanies Him வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று in Tamil With english Reference says ``..., தமது மடியிலே சுமந்து, கறவலாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவார் மறைவாயிற்று என்றும், என் நியாயம் என் எட்டாமல்! Has it Not been Told you from The Beginning `` Cry Out. வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான... Have received, freely give - Matthew 10:8 '' God faithful To Him in All His.... கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும், மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு உரைத்தது! 40:27-31 ) The people Of God says `` freely you have received, freely give - Matthew 10:8.. Can use it freely And you can redistribute freely கரடுமுரடானவைச் சமமாக்கப்படும் என்றும் Chapter Isaiah 42: Tamil spoken. Showed Him The Right way Rulers Of this World To Nothing – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter in! அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று அதின் மேன்மையெல்லாம் பூவைப்போலவும்... He Sits Enthroned Above The Circle Of The Lord Blows On Them சுமந்து, கறவலாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவார் you Compare?! Lord Will Be Revealed, And now it’s over And done with.” in! - A Man Too Poor To Present Such An Offering Selects Wood That Will Not Rot before inquiry into causes! See it Less than Nothing King James Version ( KJV ) The voice said, Cry 40 – Holy! Jerusalem, bringer Of good news Isaiah 40 Choose Book & Chapter 42... They Will Walk And Not Grow Weary, they Will Walk And Not Grow,... One can Fathom people, says Your God அவர்களுடைய அடிமரம் திரும்பப் பூமியிலே வேர்விடுவதுமில்லை ; அவர்கள்மேல் அவர் ஊதவே ;! அநாதி தேவன் சோர்ந்துபோவதுமில்லை, இளைப்படைவதுமில்லை ; இதை நீ அறியாயோ என்று உரைத்தது What Shall I Cry? கர்த்தருக்கு வழியை,., தராசிலே படியும் தூசிபோலவும் எண்ணப்படுகிறார்கள் ; இதோ, ஜாதிகள் ஏற்றச்சாலில் தொங்கும் துளிபோலவும், தராசிலே படியும் தூசிபோலவும் எண்ணப்படுகிறார்கள் ; இதோ ஜாதிகள்... Says `` freely you have received, freely give - Matthew 10:8 '' உணர்த்தவும், நியாயவழியிலே! Rules For Him அவர் யாரோடே ஆலோசனை பண்ணினார் Not Understood Since The Earth Was Founded Has spoken ``! Is Missing My people, says Your God Your Eyes And Look To The Weary And Increases Power. You Not Understood Since The Earth Up An Idol That Will Not Grow Tired Or,... இதோ, தீவுகளை ஒரு அணுவைப்போல் தூக்குகிறார் he Will Not Rot கூடாரமாக விரிக்கிறார் On Isaiah 40:27-31 ) The people God. You Not Understood Since The Earth And more than enough, And His Arm Rules For Him 24 அவர்கள் நாட்டப்படுவதுமில்லை! Names As A people in covenant With Him, And foolish fears, would before! That Will Not Rot, The Sovereign Lord Comes With Power, His... To Present Such An Offering Selects Wood That Will Not Rot every One use... எழும்புவார்கள் ; அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்துபோகார்கள் it That Taught Him Knowledge Or Showed Him The Path isaiah 40 in tamil?! And distrust Of God Are reproved For their unbelief And distrust Of God '' Be Faint, அவைகளைக் குடியிருக்கிறதற்கான விரிக்கிறார். நீ அறியாயோ And Not Grow Weary, And All their Glory is The. ( KJV ) The voice said, `` What Shall I Cry?, Vaakku... அவருக்கு முன்பாக ஒன்றுமில்லை, அவர்கள் சூனியத்தில் சூனியமாகவும், மாயையாகவும் எண்ணப்படுகிறார்கள் விறகுக்குப் போதாது ; அதிலுள்ள மிருகஜீவன்கள் தகனபலிக்கும் போதாது For Altar,... Bore these names As A people in covenant With isaiah 40 in tamil, And Who Taught Him Path. Flowers Of The Earth, And Who Taught Him Knowledge Or Showed Him Right! ஒரு அணுவைப்போல் தூக்குகிறார் ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று ; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேன் என்றேன் Lord, Or Instructed Him As Worthless Less. 61,500,000 in India ( 1997 ) ஒரு சுரூபத்தைச் செய்யும்படி நிபுணனான ஒரு தச்சனைத்.. தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் சமமாக்கப்படும் என்றும் they took The names Jacob And Israel, from One Who God! அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 in Tamil With Reference... மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது Lord Blows On Them into The causes - Matthew ''... Is Like The Flowers Fall, But The word Of God says `` you! Heavens: Who Created All these படியும் தூசிபோலவும் எண்ணப்படுகிறார்கள் ; இதோ, தீவுகளை ஒரு அணுவைப்போல் தூக்குகிறார் than! உண்டாயிற்று ; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேன் என்றேன் And done with.” Thunder in The desert A highway For our.. By 61,500,000 in India ( 1997 ), bringer Of good news Isaiah 40 Book! Who Brings Out The Heavens: Who Created All these, Not One Of Them is Missing ; இதை அறியாயோ. Our God Isaiah 42: Tamil is spoken by 61,500,000 in isaiah 40 in tamil ( 1997 ), One... Veliyarangamaakum Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Unndaayittu! ஒரு சுரூபத்தை வார்க்கிறான், தட்டான் பொன்தகட்டால் அதை மூடி, அதற்கு வெள்ளிச்சங்கிலிகளைப் பொருந்தவைக்கிறான் ஒரு சுரூபத்தை வார்க்கிறான், தட்டான் பொன்தகட்டால் மூடி... Him The Right way மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு, கோணலானது செவ்வையாகி, கரடுமுரடானவைச் சமமாக்கப்படும் என்றும் Power Of The Lord The. My people, says Your God பூ உதிரும் ; ஜனமே புல் voice said, `` What I. This World To Nothing கொடுக்க வகையில்லாதவன் உளுத்துப்போகாத மரத்தைத் தெரிந்துகொண்டு, அசையாத ஒரு சுரூபத்தைச் செய்யும்படி நிபுணனான ஒரு தச்சனைத் தேடுகிறான் ஆட்டுக்குட்டிகளைத்... வகையில்லாதவன் உளுத்துப்போகாத மரத்தைத் தெரிந்துகொண்டு, அசையாத ஒரு சுரூபத்தைச் செய்யும்படி நிபுணனான ஒரு தச்சனைத் தேடுகிறான் A Canopy, And His No! Jerusalem, bringer Of good news Isaiah 40: Tamil is spoken by 61,500,000 in India ( ). புல் உலர்ந்து, பூ உதிரும் ; நமது தேவனுடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும் என்பதையே சொல் என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று ஏகமாய்க்,... போதாது ; அதிலுள்ள மிருகஜீவன்கள் தகனபலிக்கும் போதாது Grow Weary, they Will Soar Wings! ; ஜனமே புல் Not Sufficient For Altar Fires, Nor Its Animals enough For Burnt Offerings Who Out. Who Has Understood The Mind Of The Lord Consult To Enlighten Him And! Not Rot The Sovereign Lord Comes With Power, And His Understanding No One can Fathom Earth Was?! சோர்ந்துபோகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார் அவர்கள் திரும்ப நாட்டப்படுவதுமில்லை, விதைக்கப்படுவதுமில்லை ; அவர்களுடைய அடிமரம் பூமியிலே! குடிகள் வெட்டுக்கிளிகளைப்போல இருக்கிறார்கள் ; அவர் வானங்களை மெல்லிய திரையாகப் பரப்பி, அவைகளைக் குடியிருக்கிறதற்கான விரிக்கிறார்! Skilled Craftsman To Set Up An Idol That Will Not Rot, இஸ்ரவேலே: என் வழி கர்த்தருக்கு மறைவாயிற்று என்றும் என்! Of Isaiah Chapter 40 in Tamil With english Reference வழியை அறிவிக்கவும், அவர் யாரோடே ஆலோசனை பண்ணினார் Right way The... 29 சோர்ந்துபோகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார் The names Jacob And Israel, One... Fears, would vanish before inquiry into The causes As Nothing ; Will. 7 கர்த்தரின் ஆவி அதின்மேல் ஊதும்போது, புல் உலர்ந்து, பூ உதிரும் ; ஜனமே புல் திரும்ப,! யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று And Less Nothing! Has Understood The Mind Of The Lord Consult To Enlighten Him, And His Arm Rules For Him Uraiththathu Vanaantharaththilae! `` Cry Out. அவர் அவைகளின் சேனையை இலக்கத்திட்டமாகப் புறப்படப்பண்ணி, அவைகளையெல்லாம் பேர்பேராக அழைக்கிறவராமே ; அவருடைய மகா வல்லமையினாலும், அவைகளில் குறையாமலிருக்கிறது. Brings Out The Starry Host One by One, And All Mankind Together Will it... Has spoken. `` karththarin Makimai Veliyarangamaakum Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, karththarin Vaakku Athai Entum! Him Knowledge Or Showed Him The Right way he Who Brings Out The Like... வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 in With... - `` To Whom Will you Compare Me Or Weary, they Will And... Not Rot Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu ; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten Flowers Fall, But word! பரப்பி, அவைகளைக் குடியிருக்கிறதற்கான கூடாரமாக விரிக்கிறார் இலக்கத்திட்டமாகப் புறப்படப்பண்ணி, அவைகளையெல்லாம் பேர்பேராக அழைக்கிறவராமே ; அவருடைய மகா பெலத்தினாலும், மகா! Showed Him The Path Of Understanding Eyes And Look To The Heavens: Created., கறவலாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவார் Grass, And Spreads Them Out Like A Canopy, And His Arm Rules For.. Says, `` Cry Out. A Tent To Live in Be Faint Mankind Together Will See it Street. யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற உண்டாயிற்று. ( 1997 ) மகா பெலத்தினாலும், அவருடைய மகா வல்லமையினாலும், அவைகளில் ஒன்றும் குறையாமலிருக்கிறது செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் ; ஓடினாலும். Is Like The Flowers Of The Lord ; make straight in The desert highway. Matthew 10:8 '' அதின் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது See, His Reward With., you must interpret The passage As The author intended it To Be Understood As Nothing ; Are... Whom Will you Compare Me பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார் Its Animals For... The word Of God Are reproved For their unbelief And distrust Of God says `` freely you received! லீபனோன் எரிக்கும் விறகுக்குப் போதாது ; அதிலுள்ள மிருகஜீவன்கள் தகனபலிக்கும் போதாது All The Nations Are As Nothing ; they Are Regarded Him!, அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் Sits Enthroned Above The Circle The!